Läs om hur vi hanterar personuppgifter, GDPR-regler

Läs om hur vi hanterar personuppgifter, GDPR-regler

Syftet med vår policy är att säkerställa att vi på The Right Way hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Styrelsen/firma ägaren är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp och förkortningar

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Denna policy är tillämplig för företagets ägare, medarbetare samt kunder som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Firma ägare har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Firma ägaren får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla framtida medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

o Laglighet
o Ändamålsbegränsning
o Uppgiftsminimering
o Korrekthet
o Lagringsminimering
o Integritet och konfidentialitet

  • För följande behandlingar: mejlhantering internt resp. externt, kvitto och fakturering, uppgifter om organisation och personliga uppgifter om organisationsägare och kunder gäller särskilda behandlingar. The Right Way kan skicka en del av ovannämnda information via E-post i syfte till att underlätta kontakt och spara tid för alla involverade, dock inte om kunden själv väljer att invända. Kunden själv ansvarar för att lämna ett begär med avsikt att invända, annars utgår företaget ifrån att kunden håller med.
  • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i kundregistret både i kontoret och bokföringsmjukvaror som i sin tur följer GDPR lagen.
  • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
  • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till styrelsen/firma ägaren. Upptäcks en incident ska det utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmälas till ansvariga i företaget.
  • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Lämna ett svar

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?Lämna ett svar